پروژه های دکوراسیون داخلی

اجرای سقف و تکنیک نورپردازی

عنصر نور و نورپردازی قابلیت ایجاد زیبایی و تنوع در طرح های معماری داشته و با استفاده از مصالح جدید از جمله سقف ها و دیوارهای درای وال و چشمه های متفاوت نورانی همچون نورهای نقطه ای، خطی و صفحه ای می توان طرح های معماری بدیع و متفاوت به یادگار گذاشت.

امروزه بکار بردن نور بعنوان یک عنصر شناخته شده معماری امری معمول می باشد.